Uyumlu Burçlar | 2023

2023 yılında birbirine uyumlu olan burçları aşağıda listeledik. İnsanlar arasındaki uyum için öncelikli şart öncelikle ve özellikle, insanlar arasındaki uyum konusunda şu husus olmaza olmaz derecede önemlidir :Birbiriyle uyum sağlamayı istemeli. Ayrıca kendi karakterlerinden fedakarlık yapmalıdır. burç uyumu aşk ve evlilikle sınırlı kalmayıp iş ve arkadaşlıkta da önemlidir. Aşk uyumu yükselen burçlar arasında önemli bir yer tutar. İnsanların yükselen burç uyumu aşk ve evlilik kadar diğer sosyal iletişimlerde de önemlidir. Aşağıdaki burç uyumu hesaplamalarında her yönüyle size ait burcun analizini bulup kendinize hangi burcun tam olarak uyumlu olup olmadığını öğreneceksiniz.

ÖNEMLİ NOT: Önemli olan, birlikte yaşanılacak insanın farklı anne-babadan doğ­duğunu, farklı bir eğitimden geçtiğini, farklı yaratılış özellikleri taşıdı­ğını bilmek, bu olguyu kabul etmek, ilişkileri buna göre düzenleyebilmektir; ancak bu tavır ve anlayış her iki tarafta da bulunmalıdır, aksi halde yalnızca bir tarafın fedakarlığı uyum değil, efendi köle ilişkisi do­ğuracaktır.

Birbiriyle Uyumlu Burçlar

Koç, Aslan, Yay Burcu (Ateşlerin Burç Uyumu)

2023 yılında aynı burç insanıyla olmamak şartıyla ateş ateşle (Koç, Aslan, Yay) uyum sağlar. Zira ateşle ateşin birleşmesi duyguların daha da yoğunlaşma­sına sebep olur. Ancak ateşler kendilerini kontrol edemezlerse birbirlerini yakarlar ve bu diğerine zarar verir, zira ateşin ateşte yanması, bir başka nes­nenin ateşte yanmasından daha acı vericidir.

Agresif özelliklerin kontrolü sağlanabilirse ve birbirlerini yönetme ar­zusu birlikte karar vermeye ve paylaşmaya dönüştürülebilirse, ateş grubu (KOÇ, ASLAN, YAY) insanları arkadaşlıkta, aşk ve evlilik hayatlarında uyumlu bir beraberlik gerçekleştirebilirler.

Ancak iş ortaklığında mali yönden dikkatli olmaları gerekir, zira para­nın hesabını düşünmezler, şirketin muhasebesini ya toprak grubu insanı­na, ya da Yengeç insanına teslim etmeleri gerekir.

Koç, Aslan, Yay (Ateş) ile İkizler, Terazi, Kova (Hava) Burç Uyumu

2023’te karşıt burç insanıyla olmamak şartıyla ateş burçları hava burçlarıyla da uyumludur. Zira ateş havayı ısıtır, havanın duygularının yoğun­laşmasına ve coşmasına sebep olur. Ancak yine ateş kendisini kontrol ede­mezse havanın fazla ısınmasına ve uçup gitmesine sebep olabilir. Ateş in­sanları (Koç, Aslan, Yay) agresifliğini ve hükmetme dürtüsünü kontrol altında tutabilirse hava grubu insanlarıyla aşk ve evlilik hayatlarında uyumlu bir beraberlik gerçekleştirebilirler.

Hava da ateşi körükler, canlandırır, ateşin duygularının coşmasına se­bep olur. Birlikte maceralara atılabilir, risklere girebilirler. Ancak, hava grubu (İkizler, Terazi, Kova) insanlarında özgürlük düşüncesi tutku halinde bulunduğundan, ayrıca kabalığa karşı asabi gerginlik hali ta­şıdıklarından, ateş insanlarının agresif tutumu ve yönetme arzusunda di­renmesi aradaki uyumun bozulmasına sebep olur. İş ortaklığında da mali yönden dikkatli olmaları gerekir, zira paranın hesabını düşünmezler. Şir­ketin muhasebesini ya toprak grubu insanına, ya da Yengeç insanına tes­lim etmeleri gerekir.

Boğa, Başak, Oğlak (Toprak) Burçlarının Uyumu

Aynı burç insanıyla olmamak şartıyla Toprak (Boğa, Başak, Oğlak) toprakla uyumludur. Zira aralarında küçük fark­lar bulunsa da benzer özellikler taşırlar, zevkleri ve gayeleri aynıdır, dolayı­sıyla birbirlerini kolay anlarlar.

Birlikte dünyayı fethedebilirler, ancak biraz da insani yönlerini öne çı­karmaya çalışmaları, yeryüzünde kendilerinden başka insanların da yaşadığını unutmamaları gerekir; aksi halde çocuklarına kötü örnek oluşturur, dost bulmakta da zorluk çekerler.

Ancak dünyayı birlikte fethetmek yerine kendi adlarına fethetmek ar­zusuna kapılırlarsa (ki böyle bir açmazları vardır), aralarındaki uyum inat­la sürdürülen bir savaşa dönüşebilir.

İkizler, Terazi, Kova (Hava) Burçlarının Uyumu

Aynı burç insanıyla olmamak şartıyla Hava, Hava ile uyumludur. Zira benzer özellikleri farklılıklarından daha fazladır. Kolay iletişim sağlamaları, dostlara ve dostluklara önem vermeleri, kendilerin­den önce karşısındakini düşünmeleri, toplum insanı olmaları, aynı zaman­da –Kova insanı hariç– duygusal derinlik taşımaları, birbirlerini anlamala­rına yardımcı olacaktır.

Birlikte risklere girebilir, maceralara atılabilir, birbirlerini sahiplenme­den dostluklarını devam ettirebilir, yaratıcı düş güçleriyle değişik atmos­ferler oluşturarak birbirlerini sıkmadan uyumlu bir hayat yaşayabilirler.

Ancak iş ortaklıklarında mali işlerini toprak grubu insanlarına veya Yengeç-insanına bırakmalıdırlar. Çünkü paranın hesabını bilmez, yarını düşünmezler.

Boğa, Başak, Oğlak (toprak) Yengeç, Akrep, Balık (su) Burç Uyumu

Karşıt burç insanıyla olmamak şartıyla Boğa, Başak, Oğlak (toprak) burçları Yengeç, Akrep, Balık (su) burcuyla uyumludur. Ancak bu birliktelik çelişkileri de bereaberinde taşır. Su toprağa hayat verir, onu verim­li kılar, hayalleriyle toprağı bereketlendirebilir. Ancak toprak aşırı verimli­lik talepleriyle suyu bulandırabilir, duru hayallerini maddeyle doldurarak suyun kişiliğini bozabilir. Su da duygu ve hayal yoğunluğuyla sele dönüşür­se toprağı aşındıracak, erozyona uğratacaktır.

Ancak toprak insanı aşırı madde bağımlılığını, ihtiraslarını kontrol al­tına alır, su insanı da duygularını denetleyebilirse, uyumlu bir beraberlik oluşturabilirler. Uyum için öncelikle bu iki unsurun birbirlerini bütünlediklerini, birbirlerine ihtiyaçları olduğunu öğrenmeleri gerekir. Zira susuz toprak çatlar, toz haline gelir ve uçup kaybolur; topraksız su da mekansız kalır, boşluğa düşer.

Su toprağın içine siner, ruhunun derinliklerine girer ve onu anlama­ya çalışır; toprak da su ile yumuşamayı, katılığını verimliliğe dönüştürme­yi öğrenebilirse uyumlu bir beraberlik oluşmaması için herhangi bir ne­den kalmaz.

Yengeç, Akrep, Balık (Su) Burçlarının Uyumu

Aynı burç insanıyla olmamak şartıyla Su (Yengeç, Akrep, Balık) burçları uyumludur. Bazen buz, bazen sıvı, bazen gaz haline gelseler de su-insanları bir­birini anlayabilirler. Sık değişimleri de bir bakıma hayatı zevkli hale geti­rebilir. Yeter ki yumuşak ve insancıl özelliklerini karşılarındakine yansıta­bilsinler.

Yengeç-insanı aşırı sulu şakalarını denetler ve Akrep-insanı her ha­talı hareketin intikamını alma arzusunu yenip hatayı affetmeyi öğrene­bilirse, hoş bir arkadaşlık, uyumlu bir evlilik yaşamaları kolaylaşır.

İkizler, Terazi, Kova (Hava) Yengeç, Akrep, Balık (Su) Burç Uyumu

Hava burçları olan İkizler, Terazi, Kova burçları ile Su buçları olan Yengeç, Akrep, Balık buçlarıyla kısmen uyum sağlayabilir. Birbirleriyle benzer özellikler taşıdıklarından uyumları kolay olabileceği gibi, ken­dilerinde olmasını kabul edemedikleri hatalı yönleri birbirlerinde görerek uzaklaşabilirler de; ilk fırtınalı dönemi atlatabilirlerse birbirleriyle yararlı bir ilişkiye girebilirler.

Genel bir ifadeyle hava da su da berraktır, saydamdır, göründükleri gi­bidirler, yabancı maddeler bulandırmadığı müddetçe bu saflıklarım korur­lar. Yine her ikisi de değişkendir; bir anda hüzünden sevinçli hale, iyimser­likten karamsarlığa geçebilirler.

Her ne kadar bu birliktelik “havadan sudan” bir beraberlik gibi görün­se de her iki grup da derin duyguların sahibidir. Birbirlerinin duygularını ve isteklerini anlamayı başarabilirlerse, birlikte fırtınalar, kasırgalar oluştu­rabilecekleri gibi, sakin ve derin bir bütünleşme de sağlayabilirler; yeter ki biraz kararlılık edinebilsinler.
Ancak ikizler insanının mantıksallığı ile balık insanının aşırı duygu­sallığı ve hayalperestliği bir araya gelince çatışma kaçınılmaz olabilir.

Birbiriyle Uyumsuz Burçlar

Koç, Aslan, Yay (Ateş) Boğa, Başak, Oğlak (Toprak) Burç Uyumu

Ateş (Koç, Aslan, Yay), toprak (Boğa, Başak, Oğlak) ile uyumlu değildir. Zira ateş toprağı yakar, üzerinde bitki yeşeremez hale getirir. Toprak da ateşi sınırlar veya onu kaplayıp söndürür.

Her iki grubun da yönetme ihtirası anlaşmayı zorlaştırabileceği gibi, ate­şin macera tutkusu, yenilikçiliği, hareketliliği ve özgürlüğünden vazgeçememesi ile; toprağın riskten uzak durması, muhafazakarlığı, sabit fikirliliği, maddeye aşırı bağlılığı, yerinden oynamaması ve başkalarının özgürlüğünü kısıtlamaya yönelik tavrı karşılaştığında çatışma kaçınılmaz hale gelir. En iyisi birbirlerinden uzak durmalarıdır.

Koç, Aslan, Yay (Ateş) Yengeç, Akrep, Balık (Su) Burç Uyumu

Ateş (Koç, Aslan, Yay), SU (Yengeç, Akrep, Balık) ile de uyumlu değildir. Zira su ateşi söndürür ve ateş de suyu ısı­tıp buharlaştırır; bu nedenle uyumlu değildir.

Ateş insanıyla su insanının birlikteliği, hareketle durgunluğun, akılla ha­yalin, çoğu yüzeysel düşünceler ile derin duyguların, kabalıkla duygusallı­ğın, ateşlilikle sululuğun, saldırganlıkla geri çekilmenin, dışadönüklükle içe dönüklüğün, maceraperestlikle ihtiyatlılık ve çekingenliğin bir araya gelmesi gibidir. Bu unsurların niteliği itibariyle ateşle suyun birleşerek bütünleşmesi ve birbirini tamamlaması da mümkün değildir.

Ayrıca ateş insanı, su insanında gördüğü hataları nasıl düzeltebilece­ğini ve kendisini nasıl güçlü hale getirebileceğini hiç bir merasime gerek duymaksızın dobra bir şekilde anlatmaya çalışır. Su insanı ise bu hareke­ti kişiliğini değiştirmeye yönelik bir saldırı olarak algılar ve çevresini sa­ran ateşi söndürmek için eyleme geçer. Böylece çatışma başlar.

DETAYLI BURÇ UYUMUNU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLA

Her nasılsa bir araya gelmişlerse önerilebilecek şey şudur : Ateş insa­nı, yakıcı özelliğini (değiştirme tutkusunu, buharlaştırma arzusunu, yönet­me hırsını) kontrol altına alabilir; su insanları da yüreklerindeki soğukluğu ateşle ısıtabilmeyi öğrenebilirse ve birlikteliğin ilk fırtınalı dönemi kazasız belasız atlatılabilirse, ikisi arasında az çok uyumlu bir beraberlik oluşabilir.

Boğa, Başak, Oğlak (toprak) İkizler, Terazi, Kova (hava) Burç Uyumu

Toprak (Boğa, Başak, Oğlak) burcu Hava (İkizler, Terazi, Kova) burcu ile de uyumlu değildir. Zira toprak yerinde sabitken hava bir yerde durmayı, bir yere bağlanmayı sevmez. Havanın değiş­ken ve yeni fikirlere açık olmasına karşılık, toprak muhafazakar ve sabit fikirli­dir. Toprağın maddeye bağımlılığına karşılık hava gezmeye, eğlenmeye, macera­ya meyillidir. Toprak planlı bir hayat, düzen ve disiplin isterken, hava günlük ya­şamayı, özgür davranmayı tercih edecektir. Bu nedenle iki grup birbirini çileden çıkarabilir.

Diğer tüm burçların özellikleri ve uyumluluğunu öğrenmek için Lütfen Buraya Tıklayın.

Yorum yapın