Rüyalar Hakkında Her Şey: Rüya Nedir? Nasıl Görülür?

Sık sık rüya görür müsünüz? Rüyalarınız uzun müddet sürer mi? Gördüğünüz rüyaları hatırlar mısınız; bu rüyalar hakkındaki dü­şünceleriniz nelerdir?

Rüyalarınızı dağları tırmanmak, derin uçurumlara yuvarlan­mak, havada uçmak gibi en güç ihtimalleri olaylar olarak mı görü­yorsunuz?

Düşlerinizde tren istasyonları, eşya kaybı ve içinden çıkılma­sı güç çapraşık işleri gördüğünüz olur mu?

Hayatta büyük dertleri olmayan, basit ve sakin bir yaşayış içinde ömür geçiren milyonlarca insan öyle rüyalar görürler ki öğ­renmeye çalıştıkları zaman korku ve dehşet içinde kalırlar.
Gördüğün rüyaları arkadaşlarına anlattığın zaman, bu konu­daki geniş fikir ayrılıklarına şahit olursun.

Biri, rüyaların mânasızlığını söylerken, İkincisi rüyaların ya hayırlı bir işin müjdecisi veya kötü bir olayın uyarıcısı olduğunu ile­ri sürer. Üçüncüsü de, söylediğinden emin olarak, bir adamın rüya­da dişlerinden birisinin söküldüğünü görmesi, aile efradından birisi­nin öleceğine delâlet ettiğini beyan eder.

insan, rüya hakkındaki fikirlerin, iddiaların ve tahminlerin çokluğu karşısında şaşırıp kalmaktan kendini alamaz. Şimdi bu konuda bilgisi olmayanların çoğu zaman karşılaş­tıkları aşağıdaki sorunları düşünelim:

Yalnız hastalar mı rüya görür?

Hayır, rüya görmenin insanın sağlık durumu ile ilgisi yoktur. İnsan, hasta olunca da, sıhhati yerinde olduğu zaman da rüya görür. Rüya için yaşın tesiri yoktur, çocuklar da rüya görür, büyükler de… Açıkçası rüyasız uyku olmaz, yalnız şu var ki bazı rüyalar, insanın uykudan uyanmasıyla unutulması bir olur.

Rüyaların yaşamın üzerinde tesiri var mıdır?

Rüya uyuyan adamın beyninde husule gelen bir nevi düşün­cedir. Bir çok insanlar rüyanın büyük tesiri altında kalırlar. Gördük­leri düş onları ya çok sevindirir, ya da çok üzer. Bu adamlar tabiatıy­la bu rüyaların derinliğine varmak isterler. Fakat iş bazen keder ve korku derecesini aşar. Belirli bazı akıl hastalıkları bir insanın kolay­ca aklından çıkarmadığı bir rüyadan husule gelebilir, bu rüya hemen evhama dönüşür. Ve hasta adam, rüya ile gerçeği ayıramaz bir hale gelir.

Fakat böyle durumlarda insanın buna tabiî bir istidadı olma­lıdır. Rüyaların çoğu zaman duygu veya hareketlerde, fikir ve dav­ranışların üzerinde büyük tepkisi olmaktadır. Bilhassa bu tepki uyur gezerlerin üzerinde belirgin bir şekilde kendini göstermektedir.

Bir rüyanın süresi ne kadardır?

Rüyanın birkaç saniyelik bir süresi olduğuna inanmak hata­dır. Bir rüyanın süresi on ile kırk dakika arası kadardır. Hattâ şunu söyleyebiliriz ki bazı rüyalar gerçekte olduğu gibi aynı vakti almak­tadır.

Bununla beraber teferruatlı ve çeşitli olayları kapsayan bazı rüyalar çok kısa bir zamanda olup bitmektedir. Bu gibi rüyalar bil­hassa önce görülür. Uyanık olduğu halde birdenbire hafif ve geçici bir uykuya da­lan bir kimse, ilk bakışta bir şey düşündüğünü zannedersiniz, bu kimseye o anda:
-Ne düşünüyorsun?
Diye sorarsanız, size:
-Ben mi?.. Hiçbir şey..
Gerçekte o zat o sür’atle geçen rüya esnasında birçok kimse­lerle görüşmüş, olmadık şeylerle karşılaşmıştır.

Düşüncelerin bir elektrik cereyanı sür’atiyle intikal ettiğini bilmek bunu anlatmaya kâfidir.
Rüya bazen bir iyilik, bazen da bir kötülük müjdecisi olur mu?

Rüyaların şeytanların ve ruhların birer eseri olduğu iddia edildiği devir çoktan geçmiş bulunmaktadır. Fakat ruh biliminin ge­lişmesi ve ilerlemesi sonucu hurafelerin ve masalların eseri olan o acayip örtüyü yırtınıştır.

Şimdi ise, rüyaların mânaları olduğuna inanırsanız, gayet ta­biî olarak onun yorumlarını öğrenmeye çalışacaksınız.

Fakat (iyilik müjdecisi) ve (kötülük müjdecisi) cümlelerinden neler anlamanız gerekir?
Bir çok rüyaların vuku bulmak üzere olan bazı olayları ihtiva etmesi bir gerçektir. Bunun sebebi şudur: Rüya ileride görüleceği gibi şuuraltında doğar.

Bu şuuraltı, içinde saklı bulunan birçok şeyler sayesinde, ak­lın idrak edemeyeceği bir bilgi hâzinesi sayılır. Bunun için bazı rü­yalar, bizleri belirli işler üzerinde durmaya ve kendimizi sağlam bir şekilde idrak etmeye, aynı zamanda içimizde olanları anlamaya yar­dım eder. Bunun ise çok önemi vardır. Çünkü kendimizi lâyıkıyla anladığımız zaman yarın veya bir hafta içinde vuku bulması muhte­mel olan şeyleri önceden görmemizi kolaylaştırır.

Rüyanın bir önemi var mıdır?

Herhangi bir rüyayı incelediğimiz zaman büyük bir önem ta­şıdığını görmemiz mümkündür. Çünkü ruhumuzun gizli ve çok ka­ranlık derin köşelerinde doğan rüya bizi kendimizle baş başa bırak­mak zorunda bırakır. O âdeta bir “iç ayna”ya benzer.

Birçokları çektikleri bunalımlarım, ruhlarını kemiren komp­lekslerini, ıstırap veren ukdelerini, çeşitli dertlerini aksettiren bu ay­naya baktıkları zaman titrerler. Fakat bu aynanın aynı zamanda işlediği iyilikler o kadar çok ki!.

Burada insan kendini olduğu gibi görmekte, şuuraltındaki sa­yısız tepkilerin şuraya buraya savurduğu bir oyuncak bebek gibi ol­maktan kurtulmakta ve gerçek güzelliği meydana çıkmaktadır.

Bundan başka bazı rüyalar şuuraltı vasıtasıyla insanı bir felâ­ketten korumak için uyarır, en kolay kurtulma yollarını gösterir.

“Dün gece saçma sapan bir rüya gördüm.”
Çoğu zaman uykuda iken gördüğümüz bir rüyayı hatırladığı­mız zaman bunu söyleriz. Fakat bu söylediğimiz acaba doğru mu­dur? O rüya gerçekten saçma mıdır?

Her ne hâl ise, burada bir şey vardır ki onu belirtmek gerekir: O da herhangi bir insan düş gördüğünde o anda rüya kati’yen saçma sapan değildir. İnsan rüyasında gerçeği yaşar, başından geçenler mantıklı ve olağan şeylerdir. Doğrusu, rüyalar, kaynağı olan şuuraltı gibi akl-ı selim, man­tık, örf ve âdetlerle iyice alay etmektedir.

Bu Duaları Kaçırmayın!


BİZİ TAKİP EDİN RÜYANIZI ÜCRETSİZ YORUMLAYALIM: Bizi sosyal medyada takip etmek isterseniz FACEBOOK sayfamız, YOUTUBE kanalımız, INSTAGRAM sayfamız ve PINTEREST sayfamıza abone olup bizi oradan takip edebilirsiniz. Rüyalarınızı ücretsiz yorumlatmak için YouTube videolarımızın altına yazmanız yeterli.

Yorum yapın