Rüyada Su Görmek, Su İçmek, Su Basması Görmek, Su Vermek

Rüyada su görmek ferahlık mı iyilik mi? Rüyada su görmek, su içmek, su basması görmek, su vermek farklı anlamlara gelmektedir. Aşağıda rüyanızın Diyanet ve İslami alimlerin yorumunu, hem iyi ve kötü anlamlarını hem de psikolojideki anlamlarını ayrı ayrı başlıklara tıklayarak öğrenebileceksiniz. Allah hayra çevirsin…

Rüyada Su Görmek

🙂 Rüyada su görmek hayatınızı, duygularınızı ve düşüncelerinizi temsil eder. Rüyasında temiz bir su içtiğini gören kimse, hedeflediği her şe­ye azmi ve gayreti sayesinde kavuşacaktır. Evinde her ne şekilde olursa olsun saf ve berrak su bulunduğunu gör­mek iyi bir hayata, geçimde refaha. Eğer su gören rüya sahibi evli değilse evlenir ya da rızkı ve nimeti artar. Suya elini sokup da içmek malda tasarruf etmek anlamına gelir.

😐 Rüyada su görmek; “Eğer onlar o yol üzerinde dosdoğru gitselerdi elbette onlara bol su içirirdik”(Cin, 16) meâlindeki âyet işaretince din­ce fesada ve: “Şüphesiz Allah sizi bir ırmakla imtihan edicidir”(Bakara, 249) mealindeki ayet işaretince de be­lâya delâlet eder. Kokmuş su sıkın­tılı ve zahmetli geçime ve eksikliğe delâlet eder.

Rüyada Su İçmek

🙂 Rüyada su içen mal ve nimete gark olur. Rüyada su içtiğini gören ferahlık içinde yaşar. Rüyada su içmek aynı zamanda uzun zamandır beklediğiniz müjdeli haberin gerçekleşeceğine delildir. Su içtiğini gören düşmandan kurtulur ve o yıl kendisi için bereketli geçer. Rüyasında, uya­nıkken içtiğinden çok su içtiğini görmek uzun ömre işarettir. İçilen su saf ve berraksa düşmandan ve geçim sıkıntısından kur­tulmaya işarettir.

😐 Bozulmuş su içmek kötü kazanca, fa­kirlik ve sıkıntıya; acı su içmek acı hayata, çok sıcak ve kaynar su içmek azap ve işkenceye; tuzlu su içmek geçim sıkıntısına, bulanık su içmek ha­ram mala; kara su içmek hummaya; sarı su içmek hastalığa delalet eder.

Rüyada Su Basması Görmek

😐 Su basması gören kimse bir fenalığa uğrar. Hayatta çok acı çekeceğinize işarettir. Rüyada evi su basması kısa süreli bir sıkıntıya işarettir. Basan su pis kokulu ise hakkınızda dedikoduya işarettir.

Rüyada Su Vermek

🙂 Rüyada birine su vermek sevinç, hayır ve bereket, helal rızık, kalp temizliği ve ilim, tövbe, sıhhat ve güven, faydalı mal ve övgü demektir. Su verdiğini görmek birine çok yardımınız dokunacağı anlamına gelir. Kendisine bir ka­dehle su verildiğini görmek çocuk sahibi olmak demektir.

Rüyada Akan Su Görmek

🙂 Akar ve berrak sudan içmek maksadına ermeye, mal ve nimeti çok olmaya işarettir. Akan su gören; muradına eri­şir, mal ve mülkü artar. Akan su görmek güç bir işte başarılı olur, bu işle ilgili görüş ve dü­şünceleri dinlenir.

Rüyada Su Doldurmak

🙂 Bir kimsenin rüyada su doldurduğunu görmesi; saadete, toplu mala ve ganimete, fazla hayra ve “O, sudan bir beşer ya­ratıp da onu soy sop yapandır. Rabbin (her şeye) kema­liyle kadirdir.” (Furkan, 54) mealindeki ayet işaretince evlenmeye delâlet eder. Mutlu ve saadet dolu bir yuva demektir.

Rüyada Temiz Su Görmek

🙂 Temiz su, hoş hayat ve güzel rızka işaret eder. Rüyada temiz su görmek, hayra delalettir. Temiz su rüyası, bol ve güzel rızık, temizlik ve iyilik şeklinde yo­rumlanır. Berrak su rızkın bolluğu demektir.

Rüyada Bulanık Su Görmek

😐 Bulanık su gören, karışık bir döneme girecek, hatta maddi sıkıntı­ya düşecektir. Su bulanık ise eline haram mal geçer. Rüyadaki su bulanıksa üzüntü ke­der ve geçim sıkıntısına işarettir. Rüyada bulanık su görmek işlerin bozulması­na zarar ve ziyana, geçim sıkıntısına delalet eder.

Rüyada Çamurlu Su Görmek

😐 Rüyada çamurlu su görmek, hayatınızda gelişen olayların sizi memnun etmedi­ğine, arayışlarınızın devam ettiğine delalettir. Bu rüyayı gören, elindekilerin değerini bilemediği için onları da yitirme tehlike­siyle karşı karşıya kalabilir.

Diyanet ve İslami Alimlerin Yorumu

Nabluslu Abdulgani: “Su temiz ve güzel hayattır. Evinde su gören saadete, mala, ganimete ve hayra kavuşur. Suyun saf ve berrak ol­duğunu görmek ucuzluğa, ülkede adalete delalet eder. Bir kadehten su içtiğini, ancak doymadığını görenin eşi ahlaksız olur. Bir kadehten saf ve berrak su içtiğini gören oğlundan yahut eşinden hayır görür. Sıcak su içtiğini gören büyük bir üzüntüye uğrar, içmek için su istediğini gören in­sanlar arasında bozgunculuk yapar. ”

Kirmanî: “Sıcak su görmek hastalık ve hüzündür. Eteğiyle su aldığını görmek maddi imkanlardan yoksun olmaya dela­let eder. Camdan yapılmış yeni bir kapla su alıp içtiğini görenin eşi gebe kalır. Eğer kap kırılırsa doğum sırasında anne adayı ölerek çocuğu yaşar. Birine parasız su verdiğini gören iyilik yapar, bir rivayete göre herhan­gi bir yerde tamirat yapılmasına sebep olur. Elinde madenden yapılmış bir kadehle gerek akar gerekse durgun sudan alıp içtiğini gören bela ve sıkıntıya düşer. Vaktinde olmak şartıyla suyun çokluğu bir yerde hayır ile tabir olunur. Suyun azalması da herkes için selamete işarettir. Bir yere su döküldüğünü görmek o sene o bölgede bolluk ve bereket olacağına işarettir.”

Cafer Sadık (r.a.): “Genel manada su görmek beş şekilde tabir olu­nur: yakın arkadaş, iman gücü, zor iş, devlet büyükleriyle arka­daşlık, mevki ve makam sahibi bir kimseden iş talebinde bulunma. Kendisine kadehle su verildiğini görenin çocuğu olur. Bir kadehle su içtiğini görmek ailesinden ve çocuklarından hayır görmeye işarettir. Cam­dan kadeh erkek anlamına gelir. Kadeh madenden ya da mücevherden olursa kadın ile tabir olunur. Bir kadehle su içtiğini, ancak doymadığını görmek eşinin itaatsizliğine ve ahlaksızlığına delalet eder. Uyanık olduğu zamandan daha fazla su içtiğini gören uzun ömür sa­hibi olur. ”

İbn-i Şirin: “Uyku aleminde su içtiğini gören temiz ve düzenli bir hayata sahip olur. Görülen su saf ve berraksa hayır ve menfaattir. Elbisesiyle suya girdiğini ve ıslandığını gören dindar ve sağlıklı olur, her işinde Allah’a tevekkül eder, hem dünyada, hem de ahirette işleri yo­lunda gider. Evine ya da bostanına su çevirdiğini gören evlenir veya cariyesini oda­lık olarak kullanır. Üstüne su döküldüğünü gören hayır ve menfaat görür. Eğer üzerine dökülen su bulanık ve pis kokuluysa tabiri yukarıdakinin tersi olur. Bir kadının kendisine su verdiğini gören insanlar arasında yalan ve dalavere ile uğraşır.”

Psikolojideki Anlamı

Rüyada su görmenin psikanalizi: Rüyalarda su, duyguları, ruh hallerimizi ve enerjimizin akışını simgeler. Suyun doğası nedeniyle de hem yapıcı hem yıkıcı etki­lerle bağlantılı değerlendirilebilir. Sözgelimi su, bir arınma ve te­mizlik kaynağıdır, ama diğer yandan sellerle bizi sürükleyebilir, boğulmamıza yol açabilir. Bu nedenle rüyamızda suyun sergiledi­ği karakter ve bizle olan ilişkisi, yorumla ilgili farklı yaklaşımlar ortaya çıkarabilir. Bizim suyla olan ilişkimiz ve suya yönelik tavırlarımızsa, duygularımıza ve duygusal yaşantımıza nasıl yaklaştığı­mızı ortaya koyar.

Günlük yaşamda su belli biçimler halinde kar­şımıza çıktığı için (deniz, nehir, baraj, havuz, çeşme vb) rüyanızda belirdiği biçimle ilgili anahtar sözcüklere bakmanız yararlı ola­caktır. Bununla birlikte, su kavramı, daha genel ve soyut niteliğiy­le de rüyalarda yer alabilir. Sözgelimi derinlik, saydamlık, soğuk­luk gibi. Bu durumda da alfabetik dizinde söz konusu kavramla­rın karşılıklarına bakmalısınız. Yine suyla yapılan eylemler, sözge­limi yıkanma, su içme gibi simgeler için de ilgili maddeler daha açıklayıcı olacaktır. Bütün bunlar bir yana bırakıldığında, rüyada ağır basan su kavramının, duygusal dünyanız, yaşamla olan ilişki­niz ve ruh hallerinizle ilgili genel bir simge olduğunu yineleyelim.


Bu Duaları Kaçırmayın!⤵️

BURAYA TIKLAYIP UYGULAMAMIZI İNDİRİN, RÜYANIZI ÜCRETSİZ YORUMLAYALIM. Bizi sosyal medyada takip etmek isterseniz FACEBOOK sayfamız, YOUTUBE kanalımız, INSTAGRAM sayfamız ve PINTEREST sayfamıza abone olup bizi oradan takip edebilirsiniz.

Yorum yapın