Rüyada Su Görmek, Su İçmek, Su Basması

Düşlerde görülen su hastalık veya ölüm mü yoksa bol para veya müjdeli haber mi demek cevabı aşağıda. Rüyada su görmek, su içmek, su basması veya su vermek farklı yorumlanmaktadır. Aşağıda rüyanızın Diyanet ve İslami alimlerin yorumunu, hem iyi hem kötü anlamlarını hem de psikolojideki anlamlarını ayrı ayrı başlıklara tıklayarak öğrenebileceksiniz. Allah hayra çevirsin…

Rüyada Su Görmek

🙂 Su, hayatınızı, duygularınızı ve düşüncelerinizi temsil eder. Su veya çay gören Hacca gi­der. Berrak ve güzel suda gark olduğunu gören mal ve nimete kavuşur. Rüyada içi su dolu sürahi görmek: sade ve gü­rültüsüz bir hayat tarzını benimseyerek inzivaya çekileceğinize işa­rettir. Rüyada bir su kaynağı görmek, mutluluk ve neşenizin son günlerde fevkalâde artacağına, yeni bir aşk oyu­nunun sizin için hayırlı olacağına, delâlet eder. Düşte suda yüzenin eline helâl mal girer, mev­kii artar. uya düşüp kurtulmak gam ve kederden kurtulmaktır. Bir kimsenin rüyada su görmesi; saadete, toplu mala ve ganimete yorumlanır.

 • Rüyada su görmek, hayra delalettir.
 • Su rüyası, bol ve güzel rızık, temizlik ve iyilik şeklinde yo­rumlanır.
 • Berrak su: Rızkın bolluğu.
 • Suya atlamak: Sevinç.
 • Bardaktaki temiz su: Hayır ve bereket.
 • Tatlı su: Helal rızık, kalp temizliği ve ilim.
 • Soğuk su ile yıkanmak: Tövbe, sıhhat ve güven.
 • Suyun damlaması: Faydalı mal ve övgü.

😐 Su bulanık ise eline haram mal geçer. İçine girip yüzdüğünüz su bulanıksa haram mal girer. Acı, ekşi ve bulanık sular hayra yorumlanmaz. Sarı renkli su hastalıktır.

Rüyada Su İçmek

🙂 Rüyada içmek, hedeflediği her şe­ye azmi ve gayreti sayesinde kavuşacaktır. Rüyada su içmek maksadına, amacına ermeğe, mal ve nimeti çok olmaya işarettir. Kendini su içinde gören mu­radına erişir. Mal ve mülkü artar. Rüyada su içtiğinizi görmek; haya­tınız boyunca bereket ve bolluk içinde yaşayacağınıza yorumlanır. Tuzlu su içmek gayet iyidir. Akar ve berrak sudan içmek maksadına ermeye, mal ve nimeti çok olmaya işarettir. Kendini su içinde gören; muradına eri­şir, mal ve mülkü artar. Düşte su yolu görmek ve ondan su içmek; eline mal geçmektir.
Şadırvandan su iç­mek; uzun ömürlülüğe, bol rızka, kesenizin bereketli olacağına, me­sut ve müreffeh günler geçireceğinize işarettir.
Bardakta su içtiğini gören kimse bekâr­sa evlenir.
Evli bir kimsenin bardakla su içtiğini görme­si, helâl rızka ve hayırlı evlâda delâlet eder.
Deniz suyu içmek: Şayet denizin suyu tatlı ve kokusuzsa; iyi bir yöne­ticiden yardım görmeye, güzel amele ve hayırlı evlatlar yetiştirmeye işarettir.
Rüyada soğuk su içtiğini görmek helâl mala, ilim ve hidayete, ganimete ve güzel maişete işaret eder.

😐 Kana kana su içtiği halde susuzlu­ğunun geçmediğini gören kimse elindekilerin kıymetini bilmeyen birine yorumlanır. Denizden su içtiğini görmek; zarar getiren bir işe, hastalanmaya ve günahlar içinde bocalamaya tâbir olu­nur. Rüyada bulanık ve pis su içmek yaşanacak sağlık problemlerine yorumlanır. Sıcak su içtiğini görmek hastalığa, sıkıntıya ve uzun süren kedere delâlet eder.

Rüyada Su Basması

🙂 Rüyada temiz su baskını görmek, umumiyetle işinizin genişleyeceğine ve büyüyeceğine alâmettir. Evini su bas­mış gören kimse, eğer içme suyu ise, bir mirasa konacak ve o mirasla büyük bir işe girişecek demektir. Yerden su fışkırttığını görmek ve bu suyun her yeri bastığını görmek; beklenme­dik bir yerden bol miktarda gelecek olan para sayesinde feraha ka­vuşacağınıza işarettir. Su baskınının (Selin) temiz ve tatlı su olduğunu görmek: Hayırlı rızık ve nimet şeklinde yorumlanır.

😐 Rüyada etrafta su olduğu halde susuzluk çektiği­ni görmek, hayatınızda gelişen olayların sizi memnun etmediğine, arayışlarınızın devam ettiğine delalettir. Rüyada su basması gören, elindekilerin değerini bilemediği için onları da yitirme tehlike­siyle karşı karşıya kalabilir.

Rüyada Su Vermek

🙂 Rüyada bir su kaynağından su birilerine su vermek; bu günler­de sıhhatinizin mükemmel olacağına ve neşenizin artacağına işaret­tir. Kuyudan su çekip vermek keder ve sıkıntıdan kurtulur. Su sürahisi veya bardağıyla su vermek zengin bir erkekle (kadınla) evleneceğinize işarettir. Rüyada insanlara su vermek (dağıttığını görmek), din ve imanın sağlamlığına işaret eder. İnsanlara su dağıtmak, bir başka rivayete göre iyilik ve ihsan ile tabir edilir.

😐 Rüyada kendisi susuzken başkalarına su vermek; hayatta bir takım güçlüklere rastlanacağına, bir dâvanın kaybedileceğine işarettir.

Rüyada Su Almak

🙂 Biri size su verdikten sonra alıp onu içmek; kudretiniz varsa büyük bir hayır işlemeniz zamanının gelmiş olduğuna delildir. Eliyle kuyu­dan su alan define bulur, yahut hiç ummadığı yerden para alır. Bir kimse bütün boruları birbirine bağlayıp tarla­sına su taşıdığını görmesi; rızkı ve bereketi artar, geçimi kolaylaşır. Bir kimse denizden su aldığını görse; kendi malına mal katar ve çok güçlü bir yapıya sahip olur. Dereden su almayı görmek, hayır ile yorum­lanır.

Rüyada Akan Su Görmek, (Akar Su)

🙂 Berrak, temiz olarak görülen her türlü akarsu (dere, çay, nehir vb.) rüyası iyiye yorulur. Karşınıza çıkacak fırsatlar hayatınızın akışını değiştirecek, sorunlarınız kolayca çözüle­cektir. Ayrıca hayatınızın anlamının değişeceğine ve huzurlu, uzun bir ömre sahip olacağınıza da işaret eder. Rüyada az bir su akan dere, güzel hayata ve kolay maişete işarettir. Rüyada akan sudan içmek, ömür boyu hayattan alınacak zevk e lezzetlere işaret eder.

😐 (Cin, 16) meâlindeki ayet işaretince din­ce fesada ve: “Şüphesiz Allah sizi bir ırmakla imtihan edicidir” (Bakara, 249) meâlindeki âyet işaretince de be­lâya delâlet eder. Rüyada akar su görüp içmek, içilen su acı ise, hastalıkla tabir edilir.

Rüyada Su Almak

🙂 Su almak hacca gider. Temiz su almak, hoş hayat ve güzel rızka, kokmuş su sıkın­tılı ve zahmetli geçime ve eksikliğe delâlet eder. Su alıp içtiğini gören kimse hayırlı bir kadınla hayatını birleştirir. Denizden su alıp bir kaba doldurmak: Çok mal biriktirmektir.

🕋Diyanet ve İslami Alimlerin Yorumu

Nabluslu Abdulgani:Su temiz ve güzel hayattır. Evinde su gören saadete, mala, ganimete ve hayra kavuşur. Suyun saf ve berrak ol­duğunu görmek ucuzluğa, ülkede adalete delalet eder. Su içtiğini gören düşmandan kurtulur ve o yıl kendisi için bereketli geçer. Rüyasında, uya­nıkken içtiğinden çok su içtiğini görmek uzun ömre işarettir.” şeklinde yorumlar..

İbn-i Sirin’e göre: Rüya aleminde su içtiğini gören temiz ve düzenli bir hayata sahip olur. Görülen su saf ve berraksa hayır ve menfaattir, bulanıksa üzüntü ke­der ve geçim sıkıntısına işarettir. Rüyada su içmek, hayırla yorumlanır. Su içmek, sağlıklı hayata ve mutlu­luğa işaret sayılır.” demiştir.

Kirmanî’ye göre:Sıcak su görmek hastalık ve hüzündür. Eteğiyle su aldığını görmek maddi imkanlardan yoksun olmaya dela­let eder. Camdan yapılmış yeni bir kapla su alıp içtiğini görenin eşi gebe kalır. Eğer kap kırılırsa doğum sırasında anne adayı ölerek çocuğu yaşar. Eğer rüya sahibi evli değilse evlenir ya da rızkı ve nimeti artar. Birine parasız su verdiğini gören iyilik yapar, bir rivayete göre herhan­gi bir yerde tamirat yapılmasına sebep olur.” şeklinde yorumlamıştır.

Cafer Sadık (r.a.):Genel manada su görmek beş şekilde tabir olu­nur. Yakın arkadaş, iman gücü, zor iş, devlet büyükleriyle arka­daşlık, mevki ve makam sahibi bir kimseden iş talebinde bulunma. Kendisine kadehle su verildiğini görenin çocuğu olur. Bir kadehle su içtiğini görmek ailesinden ve çocuklarından hayır görmeye işarettir. Cam­dan kadeh erkek anlamına gelir. Kadeh madenden ya da mücevherden olursa kadın ile tabir olunur.” demiştir:

Danyal (a.s.): Rüyada su içmek, susadığını gör­mekten daha hayırlıdır. Soğuk su içtiğini gören helal mal sahibi olur. Sıcak su haram mal, tatlı su helal ve kolay kazanılan servet, acı su haram ve zor kazanılan zenginlikle tabir olunur. Çok su içtiği halde susuzluğunun geçmediğini görmek dünya malına karşı aç gözlü olmak anlamına gelir.” demiştir

İbn-i Şirin (R.A) diyor ki: Rüyada su görmek; “Eğer onlar o yol üzerinde dosdoğru gitselerdi elbette onlara bol su içirirdik. Saf su ile abdest aldığını gören kimse hasta ise şifa bulur, fakir ise bolluğa kavuşur.”

👁‍🗨Psikolojideki Anlamı

Rüyalarda su görmenin psikanalizi, duyguları, ruh hallerimizi ve enerjimizin akışını simgeler. Suyun doğası nedeniyle de hem yapıcı, hem yıkıcı etki­lerle bağlantılı değerlendirilebilir. Sözgelimi su, bir arınma ve te­mizlik kaynağıdır, ama diğer yandan sellerle bizi sürükleyebilir, boğulmamıza yol açabilir. Bu nedenle rüyamızda suyun sergiledi­ği karakter ve bizle olan ilişkisi, yorumla ilgili farklı yaklaşımlar ortaya çıkarabilir.

Yine suyla yapılan eylemler, sözge­limi yıkanma, su içme gibi simgeler için de ilgili maddeler daha açıklayıcı olacaktır. Bütün bunlar bir yana bırakıldığında, rüyada ağır basan su kavramının, duygusal dünyanız, yaşamla olan ilişki­niz ve ruh hallerinizle ilgili genel bir simge olduğunu yineleyelim.

Anonim Rüya Yorumları

 • Düşte su yolu görmek ve ondan su içmek eli­ne mal geçmektedir.
 • Rüyada su yalağı görmek; başınızdan çok heyecanlı bir aşk macerası geçeceğine işarettir.
 • Rüyada su borusu görmek: hayatta bir ta­kım güçlüklere rastlanacağına, bir davanın kaybedileceğine işa­rettir.
 • Berrak ve güzel suda boğulduğunu gören mal ve nimete kavuşur.
 • Bulanık pis suda boğulmak eline haram mal geçeceğine işarettir.
 • “O, sudan bir beşer ya­ratıp da onu soy sop yapandır. Rabbin (her şeye) kema­liyle kadirdir.”(Furkan, 54) meâlindeki âyet işaretince evlenmeye delâlet eder.
 • Bekarın sofradan bir şey yemesi veya su içmesi: İyi huylu bir hanımla evleneceğine işarettir.
 • Rüya­sında cam bardaktan su içtiğini gören kimse, dostlarından sev­gi ve muhabbet görür.
 • Denizden su içmek: İlim elde etmeye alamettir.
 • Elinden su çıktığını görmek: Mal ve nimettir.
 • Rüyada Fırat nehrinden su içmek, Allah’ın ihsan ettiği berekete delalettir.
 • Rüyada kış günü soğuk su ile gusletmek, ticraette kar, hastalıklardan şifa ve bazı faydalara delalet eder.
 • Hamamda sıcak su içmek: Hastalıktır.
 • Rüyada içi temiz su ile dolu bir havuz görmek, cömert, kerim ve faydalı bir kimseye işarettir. Su ile doldurul­muş bir havuz gören kişi, cömert birinden ikram ve iyilik gö­rür.
 • Su çıkarmak için 3 çukur veya kuyu kazdığını görmek, geçim kaygısıyla yapılan ça­lışmalar şeklinde yorumlanır.
 • Rüyada bahçesinin içinde su yolu görmek, hay­ra erişmek şeklinde yorumlanır.
 • SUCU: Sucu, takva ve iyilik sahibi birine delalet eder. Yine sucu rüyası, ilim, hikmet ve maddi-manevi rızık şeklinde yo­rumlanır.
 • SU DEĞİRMENİ: Su değirmeni, rızık ve kazanç şeklinde yo­rumlanır. Rüyada su değirmeni görmek, hakkı batıldan ayıran ilme; su değirmeninde tahıl yerine insanların öğütüldüğünü görmek, fitneye; değirmende öğütülen unun çok olduğunu görmek; rızık ve bolluk-berekete delalet eder.
 • SU İBRİĞİ: Su dolu ibrik, güzel fiillere, çocuğa, hizmetçiye veya yolcuya işaret eder.
 • SU KOVASI: Rüyada su kovası görmek hayırlara işaret şek­linde tabir edilir. Kovayı su ile doldurduğunu örmek, rızık ve nimete işarettir. Bir tutuklunun rüyasında kuyudan kova ile su alıp yıkandığını görmesi, hürriyetine kavuşacağına delalet eder.
 • SU KÖPÜĞÜ: Su köpüğü, fayda görülecek şeylerle tabir edilir.
 • SU KUYUSU: Rüyada su kuyusu görmek, neşeli bir kadına delalet eder. Bir kadının rüyasında su kuyusunu görmesi, aynı şekilde neşeli bir erkeğe işaret sayılır. Kendi evinde veya tarlasında bir su kuyusu görmek, geniş rızka ve beklenmeyen bir yerden gelecek hayırlara işarettir. Kişinin kendisini kuyuda görmesi, yolculuk yapacağına de­lalet eder.
 • SU KÜPÜ: Su küpü, aile fertlerine veya ailenin geçimini sağladığı işyerine delalet eder.
 • SUSUZLUK: Birinin rüyasında su içmek istediği halde içemediğini görmesi, üzüntü ve kederden kurtulacağına işaret sa­yılır.
 • SU TERAZİSİ: Su terazisi görmek, rahmete, yağmura ve bolluğa delalet eder. Su terazisini dolu görmek, müjde ve sevinç şeklinde yo­rumlanır.
 • SUYA DÜŞMEK: Rüyada suya düştüğünü görmek, zengin­likle tabir edilir. Aynı rüya, sevinmeye de işaret sayılır.
 • SUYA KANMAK: Susuzluktan sonra suya kandığını gör­mek, kolaylığa, tevbeye, şifaya ve dinde salaha işarettir.

Rüyada Su görmek, su içmek, su basması, su vermek ne demek-diyanet

Bu Duaları Kaçırmayın!


BİZİ TAKİP EDİN RÜYANIZI ÜCRETSİZ YORUMLAYALIM: Bizi sosyal medyada takip etmek isterseniz FACEBOOK sayfamız, YOUTUBE kanalımız, INSTAGRAM sayfamız ve PINTEREST sayfamıza abone olup bizi oradan takip edebilirsiniz. Rüyalarınızı ücretsiz yorumlatmak için YouTube videolarımızın altına yazmanız yeterli.

Yorum yapın