Rüyada Kuran Görmek, Kuran Okumak

Rüyalarda görülen Kuran; ölüm mü, hastalık mı, bol para mı yoksa evlilik veya bebek haberi mi demek. Rüyada Kuran görmek, Kuran okumak farklı yorumlanır. Aşağıda rüyanızın Diyanet ve İslami alimlerin yorumunu, hem iyi hem kötü anlamlarını hem de psikolojideki anlamlarını ayrı ayrı başlıklara tıklayarak öğrenebileceksiniz. Allah hayra çevirsin…

Rüyada Kuran Görmek

🙂 Rüyada Mushaf gören muradına nâil olur. Kur’an-ı Kerim’i görmek fevkalade bir rüyadır. Rü­yasında elinde Kur’an tuttuğunu gören kimse, inancı sayesin­de istediği duruma gelir. Duvarda asılı görülen Kur’an, korundu­ğunuza işaret eder.

Rüyada Kuran Okumak

🙂 Rüyada Kur’ân âyetlerini Kur’ânın üzerinde okumak, emir, nehiy, şeref, sevinç ve yardıma delâlet eder. Bir kimse rüyada Kur’ân okuduğunu ve mânâsını an­ladığını görse, o şahsın akıllı birisi olduğuna ve Allah (cc)’ın ona akıl ve zekâ verdiğine delâlet eder. Bazı tabirciler: “Kur’ân okumak, ihtiyaçlarını görmeye ve sefalı olduğuna delâlet eder,” dediler. Rüyada yerini bilmediği bir ayet okuduğunu veya okuduğu yeri bilmediğini gören kimse, eğer hasta ise: “Müminler için bir hidayet ve rahmet gel- miştir.”(Yunus, 57) Hasta birinin rü­yasında Kur’an okuması, iyileşeceğine işarettir.

🙂 😐 Cahil bir şahıs rüyada Kur’ân okuduğunu görse, ölür. Bu rüya; mantıksızca hareketlerinizden dolayı, hem kendinizi, hem de başkalarını kötü durumlara sokacağınıza, bu yüzden bir süre zarar ziyana gireceğinize işarettir.

Rüyada Kuran Okuyan Birini Görmek

🙂 Rüyada başka birinin Kur’an okuyan birini görmek ve dinle­mek, saltanata ve güzel akıbete delalet eder. Rüyada Kuran okuyan birini görmek aynı zamanda, tren ile bir seyahate çıkacağınıza, bu yolculuktan biraz canınız sıkkın olarak döneceğinize işarettir.

Rüyada Kuran Dinlemek

🙂 Kur’ân dinlediğini gören kimsenin devlet ve saltanatı kuvvetli ve güzel bir sonuca erişir. Hilekârların hilelerinden de mahfuz kalır. Hafız olduğu halde Kur’an okuduğunu ve kendinin de dinlediğini gö­ren o Kur’an’ın emirlerine uyar.

Rüyada Kuran Kursu Görmek

🙂 Rüyada Kuran kursu görmek, Kuran okumak vasıtasıyla geçindiğine delâlet eder. Düşte görülen Kuran Kursu, Kur’an okuya­rak geçinmekle tabir edilir. Kendine bir ferman veya buyruk verildiğini gören; hükümet ta­rafından bir hayır görür.

Rüyada Kuran Sesi Duymak

🙂 Kur’an okunduğunu duyan, iç huzura erer. Bu rüya; Allah’ın in­dinde makbul bir kul olmaya, erişilecek ecir ve sevaba işaret eder.

Rüyada Kuran Kursuna Gitmek

🙂 Rüyada Kuran Kursuna giden; âlim, hüküm ve adalet sahibi olur, mutekid ve âbid olur. Her alanda büyük başarılar elde edeceğinizi işaretler.

Rüyada Kuran Öğrenmek

🙂 Rüyada Kuran öğrenmek, alacağınız bir haberin sizi fazlasıyla sevindireceğine işaret eder. Ayrıca sakin bir hayat arzunuza da kavuşacağınıza delalet eder.

Rüyada Kuran Hediye Almak

🙂 Rüyada Kuran hediye aldığını görmek, mülk ve nimete, kudret ve kuvvete işarettir. Bu rüya; güç işlerin kolaylaşmasına, bolluğa, hayır ve berekete de­lalet eder. Hayırlı kapıların açılmasına işaret eder. Aynı zamanda, gitmek şeklinde de yorumlanır.

🕋Diyanet ve İslami Alimlerin Yorumu

İbn-i Şirin: “Kur’an okuduğunu gören eğer layıksa hakim veya vali olur. Bir rah­met ayeti okuduğunu görmek, hayır kazanmaya, bir azap ayeti okuduğu­nu görmek Allah tarafından korkutulmaya delalet eder. Kur’an okuduğunu tamamladığını gören kimsenin eceli (vadesi) hayırlı bir şekilde ve İslam’a uygun olarak sona ermiş demektir. Yarısını okuduğunu (okuduğunu ta­mamlayamayan) görenin ömrünün yarısı geçmiş demektir. Kur’an’ı kaybettiğini görmek, sahip olduğu ilmi ve öğrendiği Kur’an’ı unutmaya; bir Mushaf’ı boynuna asmak bir ile vali olmaya ya da kendisine bir emanet teslim edilmesine, Kur’an’ı koruyanlardan olmaya, kurtuluşa, güvende olmaya, günahsızlığa işaret eder,” demiştir.

Mağribli Cabir: “Kur’an’ı baştan sona okuduğunu (hatmettiğini) görmek amacına ve isteğine ermeye delalettir. Kur’an’ı doğru olarak okuduğunu görmek malının artmasına, güzel sesle okumak mevki ve mertebesinin yükselmesine işarettir. Kur’an okumanın uygun olmadığı bir mekanda Kur’an okuduğunu ya da Kur’an okunduğu­nu gören kimsenin dininde (inancında) şüphe vardır, tövbe etmesi ve inancını sağlamlaştırılması gerekir. Kur’an’dan bir parça okuduğunu, fakat hangi ayeti okumak­ta olduğunu bilmeyen rüya sahibi eğer hastaysa iyileşir, eğer hüzünlü ve kederli ise hüznü ve kederi yok olur. Bir rivayete göre, Kur’an okumak hak­kı ve doğruyu söylemek demektir, demiştir.

Cafer-i Sadık: “Kur’an’dan bir parça okuduğunu, fakat hangi ayeti okumak­ta olduğunu bilmeyen rüya sahibi eğer hastaysa iyileşir, eğer hüzünlü ve kederli ise hüznü ve kederi yok olur. Bir rivayete göre, Kur’an okumak hak­kı ve doğruyu söylemek demektir. Kur’an-ı Kerim’i görmek ilim ve hikmet ile yorumla­nır. Mushaf’tan Kur’an okuduğunu gören veya Mushaf’a baktığını gören kimsenin ilmi, adaleti ve ahlakı herkese örnek olur. Rüya gören buna la­yık değilse adaletin, insafın, ilim ve hikmetin halk arasında yayılacağına ve değer bulacağına işarettir. Rüya sahibine miras kalır ve rüya sahibi dindar, ahlaklı ve iyi bir insan olur. Kur’an-ı Kerim satın almak sadaka vermek ve hayır işlemek; Kur’an’ı satmak ilim ve öğrenim elde etmekten yoksun kalmaya, hakarete uğrama­ya, aşağılanmaya delalet eder,” demiştir.

Kirmani: “Mushaf’ı açarak bir minber üzerine koymak rüya sahibi müslüman ise- hayır işlemekle meşhur olmaya, bir toplumun başı­na geçmeye; Mushaf’ın yapraklarını yemek eğer Müslüman ve takva sa­hibi ise Kur’an’ı çok okumaya, öyle değilse okunan Kur’an’ı tahrip etme­ye işaret eder. Mushaf’ın sayfalarını silmek istediği halde bunda başarılı olamamak eğer salih kimselerden ise Kur’an’ı ezberlemeye çalışırken İlahi bir ko­laylık görmeye salih insanlardan değilse, çalıştıklarından bir sonuç elde edemeyeceğine; Mushaf’ın yapraklarını yırtıp koparmak namaz kılmada üşengenliğe; Kur’an’ı diliyle yalayıp yazılarını bozmak büyük bir günah iş­lemeye; Kur’an okumak, kimsenin herhangi bir yardımı olmaksızın bir işe girmeye; Kur’an’ı açıp sayfaları boş görmek, hayırsızlığa delalet eder,” demiştir.

Mağribli Cabir: “Mushaf’ı öpmek hayırlı bir işte başarılı olmaya; Mushaf’taki yazıları toprak üzerine yazmak dinden çıkma­ya; çıplak olduğu halde Kur’an okumak, ondan geçimini sağlamaya; Kur’an’a dayanmak ya da onu başının altın koymak eğer rüya sahibi tak­va sahibi ise Kur’an’ı ezberlemek için büyük bir istek duymaya, eğer tak­va sahibi değilse uygun ve helal olmayan bir fiili işlemeye işarettir. Mushaf yedi şekilde tabir olunur: İlim, hikmet, miras, emanet, helal rızık, hüküm ve kuvvettir,” demiştir.

İsmail bin Eşas: “Mushaf’ın içindeki Kur’an ayetleri­ni serilen ya da kullanılan bir nesne üzerine yazmak Kur’an’ı yanlış olarak kendi görüşüyle yorumlamaya; Mushaf’ın kendisiyle konuştuğunu gör­mek, konuşmalarda hayra delalet eden bir şey varsa- hayra, kötülük ifade eden bir şey varsa kötülüğe; Mushaf’ın elinden düştüğünü veya alındığını görmek, memur veya vazifeli biriyse görevinden atılmaya, şayet memur veya görevli biri değilse hayırsızlığa delalet eder,” demiştir.

👁‍🗨Psikolojideki Anlamı

Rüyada Kuran görmenin psikanalizi: Rüyada görülen Kuran okumak, kişinin Yüce Allah ta rafından sevilen bir kul olduğuna işarettir. Aynı zamanda şifa bulmaya sağlığa, uzun ömre, sıkıntı ve üzüntüden kurtulmaya yorumlanır. Ayrıca sevince, kavuşmaya, bol rızka yahut sakınmaya işaret sayılır. Bazı yorumcular “Kuran hatmettiğini görmek, bir ilahi lütuftur ki, bu kişi dünyadaki her isteğine kavuşur” demişlerdir. Ayrıca Kuranı doğru okumak, mal ve mülkünün artmasına işaret eder. Bir kimse rüyada Kuran satın aldığını görse, din yolunda hayırlı işler yapacağına işaret eder. Bir kimse rüyada Kuranı açarak bir minberin üzerin koyduğunu görse, bir cemiyete başkan olacağına işaret eder. Eğer Kuran alıp öptüğünü görür ise, hayırlı bir iş başaracağına hükmedilir. Rüyada görülen Kuranı Kerim, kimi zaman karı veya koca yahut çocuğa çağrışım yapar. Bazen de, bağa, bahçeye, rahatlatıcı yere, yorumlanır.

Anonim Rüya Yorumları

 • Rüyada Kur-an üstüne mürekkep döküldüğünü gören; zi­yana uğrar. Yazıcı olduğunu gören ziyana uğrar, rızkını zahmetle kazanır.
 • Rüyada Kur-an okuduğunuzu görmeniz, sizin veya aile efradınızdan birinin hastalığı varsa, kısa zaman­da iyi olacağına, dertlerinizin üzüntülerinizin başınızdan gide­ceğine, bol rızıkla beraber, dileklerinizin mutlaka yerine gelece­ğine, her türlü kaza ve belâyı defedeceğinize, hayır seven bir kimse olacağınıza yorumlanır.
 • Kur’ânı hatim ettiğini gören kimse için Al­lah (cc) katında savab kazanacağına, arzu ve temenni et­tiği şeye nail olacağına delâlet eder.
 • Rüyada Kur’an-ı Kerim okumak, iyiliği emretmeye ve Hakkı savunmaya delalet eder.
 • Rüyada Besmeleyi okumak veya okunduğunu görmek, Al­lah’ın rızasına ve insanlar arasında sevilmeye delalet eder.
 • Çıplak olarak Kur’ân okuduğunu gören kimsenin, nefsi­nin isteklerine uyduğuna delâlet eder. Kur’an okuduğunu gören, kendini kötü etkilerden korur.
 • Kur’an’ı okuyup anladığını görmek, akıl ve hikmet sahibi olmak, Allah’ın ikramı ve lütfuna erişmek şeklinde tabir edilir.
 • Rüyada Kur-an okuduğunuzu görmeniz, sizin veya aile efradınızdan birinin hastalığı varsa, kısa zaman­da iyi olacağına, dertlerinizin üzüntülerinizin başınızdan gide­ceğine, bol rızıkla beraber, dileklerinizin mutlaka yerine gelece­ğine, her türlü kaza ve belâyı defedeceğinize, hayır seven bir kimse olacağınıza yorumlanır.

Bu Duaları Kaçırmayın!


BİZİ TAKİP EDİN RÜYANIZI ÜCRETSİZ YORUMLAYALIM: Bizi sosyal medyada takip etmek isterseniz FACEBOOK sayfamız, YOUTUBE kanalımız, INSTAGRAM sayfamız ve PINTEREST sayfamıza abone olup bizi oradan takip edebilirsiniz. Rüyalarınızı ücretsiz yorumlatmak için YouTube videolarımızın altına yazmanız yeterli.

“Rüyada Kuran Görmek, Kuran Okumak” üzerine 3 yorum

 1. Rüyamda ben bir arkadaslan küsüz ve annesiyle bir geziye gitmisik. Orda bir den bir pastane gördük ben ve o küz olan arkadas iceriye girip bir cok Donut kurabuyeler vs almisiz. Arkadasimi annesi disarida bekliyormus. Biryere gitmisik orada cocuklarda varmis oturmusuz. Arkadasin annesi namaz giliyordu bende cok sasirdim ve ona sormusum namaz kilmaya mi basladin. Bana sen vesile olmusum dedi. Bende namaz kildim. Sonra kurabiyelerden yedik birden bir kac is arkadaslarim geldi. Bir sarisin bayan isarkadasim arkadasimi onun yaninda hakkinda kötü konusuyordu bende arkadasimin annesini savundum. Sonra Kuran okumaya basladik. Öyle uyandim. Ben bosandim. Bu rüyanin anlami ne

  Yanıtla
 2. selamAleykum hocam ,,
  Rüyamda yeşillik bi alandayım biryerde dururken yanıma çok eski tanıdık sarışın bir kız geldi ona sağ elimi uzattım ,birden bire avucum içinde kare şeklinde çizilmiş birçok karelerden oluşan bir vefk belirdi ,,elindeki kalem gibi birşeyle ona dokunup üzerinde bazı değişiklikler yaptı hepsi bu kadar inş. hayırlıdır ,,
  yorumlayabilirseniz. Allah razı olsun hocam

  Yanıtla

Yorum yapın