Rüyada Kılıç Görmek, Kılıç Kullanmak

Rüyalarda görülen kılıç; ölüm mü, hastalık mı, bol para mı yoksa evlilik veya bebek haberi mi demek. Rüyada kılıç görmek, farklı farklı anlamlarda yorumlanır. Aşağıda rüyanızın Diyanet ve İslami alimlerin yorumunu, hem iyi hem kötü anlamlarını hem de psikolojideki anlamlarını ayrı ayrı başlıklara tıklayarak öğrenebileceksiniz. Allah hayra çevirsin…

Rüyada Kılıç Görmek

🙂 Rüyada kılıç görmek; evlat ile tabir olunur. Cesareti, gücü ve mevkii sahibi olmayı temsil eder. Özellikle parlak bir kılıç her türlü başarıya işaret eder. Bir kadın rüyasında güzel ve parlak bir kılıç görürse, erkek çocuğu olur. Genç bir kızın gümüş işlemeli bir kını olan kılıç Kılıç, yüksek bir memuriyetle tabir edilir. Rivayet edilir ki: Kılıç, evlat, memuriyet, mal, menfaat, hak ve galibi­yet şeklinde yorumlanır. Keskin ve güzel bir kılıç görmek, doğ­ruluğa ve güzel söze işarettir. Rüyada kılıç görmeniz, kılıç kuşanmanız, şeref ve itibarınız konusunda çok hassas davranacağınıza mevki sahibi olacağınıza yorumlanır. Bir kimse, rüyasında kılıç görürse muradına erer. Görülen kılıç evlatla tabir olunur.

😐 Paslı kılı, başarısızlık demektir. Rüyada kılıç görmek ve kılıcın kırılması ise itibar kay­bına ve rahatsızlanmaya delalettir. Kılıç bağının kopması memurlar için görevden alınma, ticaretle uğra­şanlar için zarar, başkaları içinse hüzün, keder ve sıkıntı demektir.

Rüyada Kılıç Kullanmak

🙂 Elinde yalın kılıç tuttuğunu, ancak bunu vuruşmak için çekmemiş ol­duğunu gören kadir, kıymet ve saygınlık, evlat veya bir zevce (eş) sahibi olur. Eğer layıksa, kılıç kullandığını gören büyük bir makam elde eder. Kendisine birçok kılıç verildiğini gören zengin olur. Kılıcını kınından zorlanmadan çektiğini gören iyi ve itaatkar bir evla­da sahip olur.

🕋Diyanet ve İslami Alimlerin Yorumu

Salimi: “Kılıcının ya kırıldığını, ya elinden yere düştüğünü, ya herhangi biri ta­rafından alındığını, ya çalındığını, ya rehine bıraktığını, ya birine ödünç olarak verdiğini ya da sattığını görmek on şekilde yorumlanır: Görevden alınma, akraba ölümü, galibiyet, para cezası, felakete uğramak, saygınlı­ğın azalması, çocuğun ölümü, eşin boşanması, hizmetçilerin ölümü, güç ve kuvvetten düşme. Kılıcının korkuluğunun kırıldığını görmek annesinin veya onun yerini tutan bir yakınının ölümüne delalet eder. Beline yalın kılıç kuşandığını gö­ren çalıştığı işe veya bulunduğunu göreve layık değildir,” demiştir.

Cafer Sadık (r.a.): “Kılıç görmek altı şekilde tabir olunur,” demiştir: Ev­lat, memurluk, hak, menfaat, mal, düşmana karşı zafer. Bir rivayete göre kılıç güç ve kudret sahibi, güzel konuşma yeteneğine sahip bir kimseyle tabir olunur. Birinin kendisine kılıcın ucuyla dürttüğünü gören o kimse ile nikah yo­luyla akraba olur. Kendisine nasıl bir şeye benzediğini bilmediği bir kılıç verildiğini gören doğan çocuğunun kendisine ait olup olmadığı konusunda şüphe eder. Kılıcını kınından çektiğini, ancak zorlandığını gören herhangi bir kimseyle konuşmak, ona bir şey söylemek ister, fakat başaramaz,” demiştir.

Danyal (a.s.): “Kınınla kabzasız kılıç görmek eşle, çekilmiş kılıç görmek sözün geçerli ve etkili olmasıyla tabir olunur. Kılıcını kınından çek­tiğini gören çocuk sahibi olur. Kılıcını, kınında kırıldığını görmek doğacak olan çocuğunun anne karnında ölüp, annenin kurtulacağına delalet eder. Kılıcın ucunun kırıldığını görmek babasının, amcasının ya da onların ye­rini tutan birinin öleceğine işarettir. Kılıcın ucu baba ve amca ile yorumlan­dığından kılıç ucu ile ilgili olarak görülecek iyi ve kötü her şey bunlarla ta­bir olunur. Kılıcın yüzünün kırıldığını görmek anne, teyze ya da halanın öleceği anlamına gelir. Kılıcın yüzü de bunlarla yorumlandığından kılıcın yüzüyle ilgili olarak görülecek her rüya bunlarla, yani anne, teyze veya ha­la ile tabir olunur. Birine vurma kastı olmaksızın kılıcını çekip başının üstüne kaldırdığı­nı gören, adı tüm dünyada duyulacak kadar büyük bir şöhret kazanır, biri­ne vurmak maksadıyla kılıcını çekip başının üzerine kaldırdığını görense herhangi birine kötülük yapmak ister, ama daha sonra bundan vazgeçer. Kılıcıyla birine vurduğunu ve kılıcını da vurduğu yerde bıraktığını gö­ren kadınlara iyilikte bulunur,” demiştir.

Mağripli Cabir: “Altından bir kılıca sahip olduğunu gören devletin ve­ya toplumun ileri gelenlerinden fayda görür. Demirden bir kılıç sahibi oldu­ğunu görenin işleri yolunda gider, sözü dinlenir. Adi demirden, bakırdan veya tenekeden kılıç görmek iyi değildir. Kalay veya kurşundan bir kılıç sahibi olduğunu gören saygın bir kadından iyilik ve fayda görür. Kılıcın tür­lü türlü mücevherlerle süslenmiş olduğunu görmek alimlerden hayır ve be­reket sahibi olmaya delalet eder. Rüya sahibi bir devlet memuru ya da mevki ve makam sahibi ise sahip olduğu ilmin bereketiyle şeref ve itibarı artar. Tahtadan bir kılıca sahip olduğunu görenin işleri bozulur. Kiremitten bir kılıca sahip olduğunu gören kadınların ileri gelenlerinden fayda görür. Kılıcının ağzının kırıldığını görenin ailesinden biri ölür. Kılıcının orta yerin­den bağlı olduğunu gören bir kimseye hizmet eder,” demiştir.

👁‍🗨Psikolojideki Anlamı

Rüyada Kılıç Görmenin Psikanalizi: Gücün, çatışmanın ve mücadelenin simgesidir. Elinizde kılıç tutmanız, sosyal ilişkilerdeki etkinliğinizi ve gücünüzü belirtir. Kı­lıçla dövüşmek, hiddet ve denetlenemeyen duyguları anlatır.

Anonim Rüya Yorumları

 • Kılıç yapan birini görmek, ilim ve sanatla tabir edilir.
 • Hanımına kını içinde bir kılıç verdiğini görenin bir kızı olur. Hanımının kendisine kını içinde kılıç verdiğini gör­mek; erkek evlâda işaret eder.
 • Kılıcı kınından çekip elinde parladığını gören kimse, hak kelâm söyler ve işitenler bundan memnun kalır.
 • Kişi, rüyasında kılıç çekerse oğlu olacağına, kılıcı kırılırsa oğlunun hastalığına işarettir.
 • Kılıcının bağının çözülerek yerlerde süründüğünü gören yapmış oldu­ğu işinden, yani devlet memurluğundaki görevinden bıkıp usanır.
 • Kılıç ke­merinin kısa olduğunu gören çalıştığı görevinde kararlı ve sabırlı olur.
 • Herhangi bir kimseye düşmanlık kastı olmaksızın kılıçla vurduğunu gören vurduğu kişinin meşhur olmasına sebep olur.
 • Kılıcında herhangi bir kusur veya pas bulunduğunu görmek rüya ve­ya kılıç sahibinin kadir, kıymet ve saygınlığının azalmasına, hüküm ve nü­fuzunun etkisiz olmasına, bir rivayete göre hayırsız evlada, başka bir riva­yete göre de işlerinin ters gitmesine delalet eder.
 • Kılıcını çekerken kınının kırıldığını görenin hamile eşi doğum esna­sında ölür. Evli değilse saygı ve itibarı azalır. Mevki veya makam sahibi biriyse görevinden ayrılır.
 • Kılıcının kınıyla beraber kırıldığını görenin eşiyle çocuğu birlikte ölürler.
 • Kılıçla birine vurduğunu ve vurduğu kimseden de kan çık­tığını gören o kimseye hiçbir sebep olmaksızın zulmeder. Vuran kişinin el­bisesinin çıkan kana bulaştığını görmek haram mal kazanmaya, bir riva­yete göre, ilgisi olmadığı halde haram mal kazanmakla suçlanmaya dela­let eder.
 • Birinin, kılıcını elinden aldığını görmek makam ve görevinin ya da ma­lının elinden alınacağına işarettir. Kılıcını beline gayet sağlam bir şekilde bağladığını gören çok yaşar.
 • İki kılıca sahip olduğunu, birini sağ, diğerini sol yanına bağladığını gören, eğer layıksa iki vazifeye birden sahip olur, eğer layık değilse iki ço­cuk sahibi olur.
 • Kılıcının iki ağzının bulunduğunu, yani kılıcının her iki ya­nında keskin olduğunu görmek sözünün dinlenir olmasına, bir padişahın ya da padişaha vekalet edenlerden birinin beline kılıç kuşandığını görmek devletten güç ve kuvvet almaya, kendisine bir kılıç verildiğini görmek hü­küm ve emirlerinin geçerli ve dinlenir olacağına, bir padişahın beline kılıç kuşandığını görmek o padişahın yardım görüp başarılı olacağına, kılıcın parladığını görmek devletin ileri gelenlerinden hürmet göreceğine delalet ede
 • Eşine, kını içinde bir kılıç verdiğini görenin bir kızı olur. Eşinin kendisine kınının içinde duran bir kılıç verdiği­ni görmek de böyledir.
 • Tahtadan kılıç rüyası asi ve iki yüzlü evlada, kur­şundan yapılmış kılıç evlatların sıkıntı çekmesine, sarı dökmeden kılıç servet ve zenginliğe demirden kılıç yiğitliğe delalet eder. Kınından çekmiş olduğu kılıcının elinde parladığını gören doğru sözlü olur, konuşmalarını dinleyenler de memnun olurlar.
 • Kınından çekmiş olduğu kılıç paslıysa ya­lan söze ve dinleyenlerin memnuniyetsizliğine işarettir. Elinde kaldırama­yacağı kadar ağır bir kılıç taşıdığını gören dayanamayacağı ve kaldırama­yacağı ağır bir söz duyar.
 • Elindeki kılıçla bir taşa vurarak o taşı yardığını görmek doğru ve yerinde sözlerle iki yüzlü insanlara gereken cevabı verip onları sindirmeye, bir rivayete göre konuştuklarının iki yüzlü insanların yü­reğine işleyerek onlar üzerinde etkili olacağına işarettir.
 • Herhangi bir kimseyle bir davası düşmanlığı olan birinin elinde kının­dan çekilmiş bir kılıç tuttuğunu görmesi, davayı kazanacağı anlamına ge­lir.
 • Herhangi bir yerde bulunan bir kılıcı eline aldığını görmek hakkını ara­yıp da elde etmeye; esen şiddetli rüzgar altında çekilmiş bir ya da birden fazla kılıç görmek o bölgede taun, kolera veya veba gibi bulaşıcı ve kor­kunç bir hastalığın ortaya çıkmasına; elindeki kılıcıyla oynadığını görmek güzel ve etkili konuşmaya, siyasete; elinde tuttuğu kılıçla sağa sola vura­rak çevredeki nesnelere zarar verdiğini görmek insanları incitecek sözler söylemeye; birine elindeki kılıçla vurduğunu görmek ona diliyle zahmet ve acı çektireceğine delalet eder
 • Dört adet kılıç kuşanmış olduğunu gören dört eş alır, sayısını bilme­diği kadar çok kılıç kuşandığını görmek rüya sahibi için iyi değildir.
 • Vuruşmak maksadıyla kılıcını çektiğini gören rakibini devirmek için durmadan konuşur ve karşısındakine laf dokundurmaya çalışır.
 • Elinde bu­lunan yalın kılıçla birine vurduğunu gören o kimsenin aleyhinde konuşur.
 • Vurulan yerden kan çıkmaması, söylenenlerin o kişinin hayrına olduğuna ve hakkında konuşulan kişinin kendisi için söylenenlerden hayır ve fayda göreceğine işarettir.
 • Vurulan yerden kan çıktığının görülmesi, ancak çıkan bu kanın vurana da vurulana da bulaşmaması, söylenenlerden herhangi bir sonuç veya fayda çıkmayacağı anlamına gelir.
 • Bir rivayete göre, vuran kimse vurduğu adamın malını çalar. Yalın kılıçla birine vurarak boynunu kestiğini gören vurduğu adamın borcunu öder. Bir rivayete göre vurduğu­nu gördüğü kişiye iyilik eder.
 • Birinin kendisine kılıçla vurarak herhangi bir organını kestiğini görmek iki şekilde yorumlanır: Kesilen organın koparak vücuttan ayrılması, uzun bir sefere çıkarak vatanından ve sevdiklerinden ayrı kalmaya ve kesilen organın bedenden kopup ayrılmaması da yakın bir yere yapılan yolculuktan sonra kısa bir sü­rede salimen geri dönmeye işarettir.
 • Kılıcıyla birine vurduğunu ancak kılıcın etki­siz kalarak değdiği yeri kesmediğini gören, birine alınacağı bir söz söyler­se de pek etkili olmaz.
 • Birine kılıçla vurarak herhangi bir uzvunu kesip ye­re düşürdüğünü görmek, kılıçla vurduğu kimsenin akrabalarından biriyle aralarında ayrılığı gerektirecek bir meselenin çıkacağına delalet eder.

Bu Duaları Kaçırmayın!


BİZİ TAKİP EDİN RÜYANIZI ÜCRETSİZ YORUMLAYALIM: Bizi sosyal medyada takip etmek isterseniz FACEBOOK sayfamız, YOUTUBE kanalımız, INSTAGRAM sayfamız ve PINTEREST sayfamıza abone olup bizi oradan takip edebilirsiniz. Rüyalarınızı ücretsiz yorumlatmak için YouTube videolarımızın altına yazmanız yeterli.

“Rüyada Kılıç Görmek, Kılıç Kullanmak” üzerine bir yorum

 1. Rüyamda bir arkadaş beni kılıçla dövüşmeye davet etti bana verdiği kılıç çok keskindi fakat sapı kaygandı elime aldığım kılıcın kaygan sapı elimden kaydı kılıcın keskinliği serçe parmağımda derin yara açtı arkadaş gülerek elimi sardı derin yara kanamadı ve kendi kullandığı kılıcın sapının ele yatkın ve kaygan olmadığını gösterdi bana verdiği kılıcın sapı kaygan kendisinin kullandığı kılıcın sapı ele yatkındı arkadaş bana kılıç sallarken ben bu dövüşten korktum ve parmağındaki kesiyi fırsat bilerek kılıçla dövüşmekten geri çekildim ordan yemek yemeye gittim parmağımdaki sarığı çıkardım benim elim kesildiğimde arkadaş benimle dalga geçerek beni bir bayana gülerek anlatıyordu…..bu rüyama yorum yaparsanız sevinirim teşekkürler

  Yanıtla

Yorum yapın