Rüyada İftar Görmek, İftar Vermek, Açmak, İftar Sofrası

Bâzı muabbirin demişlerdir ki: Oruç rüyası sıhhate delâlet eder. Bir sene muttasılan oruç tuttuğunu gören Hac eder ve tevbeye nâil olur. Muharremin onuncu âşura günü oruç tuttuğunu müşahede eden hüzün ve gamdan kurtu­lur. Bir gün oruç tutup bir gün iftar ettiğini görmek hür ve câriye-i müslime ve zimmiye beynini izdivacda cem’a, rüyada orucu ifsad eden şeylerden birini işlemek nakz-ı ahde, dünyayı âhirete tercihe, kefareti icabeden bir hâle düşmeğe delâlet eder.

Orucdan sonra iftar görmek hastanın şifasına, ferah ve sürûra, ehl-i salâhdan bir zâtın her gün oruç tuttuğunu gör­mesi meâsiden içtinabına, eğer sahib-i rüya erbab-ı hayr ve salâhdan değil ise istediği şeye elinin ermemesine, sâim-i dehr olduğu hâlde rüyada iftar eylediğini görmek birini kaybedeceğine, bütük bir günah işleyeceğine, yahut ağır hastalığa, bir belâya düşmeğe delâlet eyler.

Rüyada İftar Görmek

  • Oruç bozmak için iftar açmak: Evinizde bolluk ve bereket olaca­ğına, kazancınızı daima helal işlerden temin ettiğinize işarettir.
  • Oruç tuttuğunuzu görmek: Bir adağınız olduğuna ve yerine getir­meniz gerektiğine dair uyarıdır.
  • İftar açtığınızı görmek: Rızkınızın bol­laşacağına ya da daha önceden imzalanmış bir anlaşmayı bozacağınıza, dün­ya zevklerini ahir zamana tercih edeceğine işarettir.
  • Oruç tutmadığınız halde oruçlu biriyle iftar açtığınızı görmek: Önemli bir rahatsızlık geçire­ceğinize ya da bir yolculuğa çıkacağınıza işarettir.
  • Oruç ayı olmadığı hal­de insanları oruçlu görmek: Bereketsiz bir yıl geçireceğinize, kıtlık olaca­ğına işarettir.
  • Oruçlu olduğunuz rüyayı Ramazan ayında görmek: Ca­nınızı sıkan bir olayın nedenlerini ortaya çıkartacağınız anlamına gelir.
  • İf­tar açtığınızı görmek: Eğer hastaysanız iyileşeceğinize ve birbirinin peşi sı­ra gelen olaylara sevineceğinize işarettir.
  • Nafile orucu tuttuğunu görmek: Elinize geçecek olan parayla borçlarınızı ödeyerek, rahatlayacağınız anlamı­na gelir.
  • Muharrem orucu tuttuğunuzu görmek: Bir habere sevineceği­nize ve üzüntülerinizden kurtulacağınıza işarettir.

İslami ve Diyanet Alimlerine Göre: İftar Vermek, İftar Yemeği Sofrası

Cafer-i Sadık’a (r.a.) göre, iftar görmek on şekilde yorumlanır: “Kudret (güç), riyaset (reislik), sıhhat, mertebe (yükseliş), tövbe, zafer, nimetin art­ması, hac, izzet (şan, şeref), evlat. Bilerek orucunu bozduğunu gören yol­culuğa dayanamaz, başına bir bela gelir; unutarak oruç bozduğunu göre­nin eline helal rızık geçer; iki ay oruç tuttuğunu gören hastalıklara karşı güvende olur.

Câfer-i Sadık radıyallahü anh demiştir ki: Rüyada oruç görmek on veçhe ile tâbir olunur : Kudret, riyaset, sıhhat, mertebe, tevbe, zafer, ezdiyad-ı ni’met, Hac, izzet ve evlâd. Müteammüden orucunu bozduğunu gören sefe­rinde yorulur, ve başına bir belâ gelir, unutarak iftar et­tiğini görenin eline helâl rızk girer. îki ay oruç tuttuğunu gören günahlarından tevbe eder. Nafile olarak oruç tuttu­ğunu rüyet eden hastalıklardan emin olur.”

Ebu Said El Vaiz’e göre, “iftar rüyası sıhhate delalet eder. Ramazanda olduğunu görmek pahalılığa ve yiyecek sıkıntısına, bazen dindarlığa, üzüntü ve sıkıntının yok olmasına, hastalıktan kurtulmaya, ibadetlerin yapılmasına; bayrama kadar ramazan orucunu tuttuğunu görmek eğer rüya sahibi şek ve şüphede ise bunların giderilmesiyle iman sahibi olmasına delalet eder.”

Ebu Said’ül – Vaâz demiştir ki: “Ramazanda olduğunu gör­mek pahalılığa ve taâm darlığına, bazan sıhhat-i din, ze- val-i hüzn ve gam, emrâzdan şifa ve kaza-i dine, bayrama kadar ramazan orucunu tuttuğunu görmek sahib-i rüya şek ve şüphede ise bunun zevaliyle imana nâil olmağa de­lâlet eder.”

Nabluslu Abdulgani’ye göre:İftar adağa ve adak da oruca delalet eder. Oruçlu birinin iftar ettiğini görmek hastalanmasına veya yola çıkma­sına işarettir. Rüyasında iftar eden, bir müslümanın gıybetini yapar. Oruçlu iken unutup iftar ettiğini gören bol ve helal rızık ile rızıklanır. Yani bol ve helal geçime sahip olur. İftar açtığını görmek itibara, saygıya, tövbeye, hacca, erkek evlat sahibi olmaya delalet eder.”

Abdülgani’ül – Nablusî demiştir ki:Rüyada oruç nez­re, ve nezr oruca delâlet eder. Oruçlu bir adamın iftar et­tiğini görmek hasta olmasına veya yola gitmesine işarettir. Âlem-i menamda iftar eden bir müslümanı gıybet eder. Oruçlu iken unutup iftar ettiğini gören bol ve helâl nzk ile merzuk olur. Oruç tuttuğunu görmek izzete, tevbeye, yeminden kefarete, Hacca, erkek evlâda nâiliyete delâlet eder.”

İbrahim El Eş’as adlı rüya tabircisine göre, uyku aleminde ramazan (iftar) görmek kıtlık ve pahalılığa, bir rivayete göre de rüya sahibinin din­ darlığına, üzüntü ve sıkıntıdan kurtulmaya, hastalıktan şifaya, borçların ödenmesine işarettir.

ibn-i Kesir’e göre, iftar düşmandan ve ezadan (acı çekmekten) koru­ma özelliği ile bazen hastanın şifaya kavuşması ile, bazen sıhhat ve sükûn ile bazen de ferahlık, mutluluk, söz ve fiilde samimiyet ile tabir olunur. Halkın ramazan olmadığı halde iftar verdiğini görmek geçimde kıt­lığa, pahalılığa ve sıkıntıya delalet eder.

Ruyada İftarın Psikolojik ve Modern Anlamı

Düşerimizde iftar, büyük ve önemli ide­alleri belirtir ve bu hedeflerimize ulaşmak için de yeterli dona­nıma sahip olduğumuzu gösterir. İftar yemeği vermek veya yemek, sosyal ilişkilerimizdeki uyumun yanı sıra, önemli kişilerden olu­şan bir topluluğun üyesi olduğumuzu ya da böyle bir çevreye ka­bul edileceğimizi vurgular.

Ruyada Oruç Tutmak, Açmak, Görmek

Ramazan ayında oruç tuttuğunu görenin şüphesi, gerçeği görmesiyle ortadan kalkar, okuma yazma bilmiyorsa (ümmî ise) Kur’an’ı ezberleyecek derecede okumayı öğrenme başarısını gösterir, işi, şan ve şöhreti gelişir, hayra ve müjdeli habere nail olur. Kendini ramazanda tek başına veya halkla beraber oruçlu gören salih, dindar, sünnete uyan, farzları yerine getiren bir mümindir. Bu rüyayı gören üzüntülü ve kederliyse Allah (c.c.) onu bu üzüntü ve kederinden kurtarır, hasta ise şifa bulur.

Dinden uzaklaşmış ve sapıtmışsa hidayete erer, borçlu ise borcunu öder. Keffaret veya ramazan kazası için iki ay oruç tuttuğunu gören, hasta olur ve Allah (c.c.)’a tövbe eder. Bilinçli olarak ramazan orucunu terk ettiği­ni gören İslam’ın şartlarından birini yitirmiş olur. Bu hatasını kabullenip ka­zasını niyet ederse ummadığı bir yerden eline çok acele helal rızık geçer.

Bu Duaları Kaçırmayın!


BİZİ TAKİP EDİN RÜYANIZI ÜCRETSİZ YORUMLAYALIM: Bizi sosyal medyada takip etmek isterseniz FACEBOOK sayfamız, YOUTUBE kanalımız, INSTAGRAM sayfamız ve PINTEREST sayfamıza abone olup bizi oradan takip edebilirsiniz. Rüyalarınızı ücretsiz yorumlatmak için YouTube videolarımızın altına yazmanız yeterli.

Yorum yapın