Rüyada Gusül Almak, Gusul Abdesti Aldığını Gormek

Rüyada gusül abdesti almak veya aldığını görmek; feraha, sevince ve sağlığa. Sadece el ve yüz yıkadığınızı görmek; rahata ve gönül ferahlığına kavuşacağınıza işarettir. Bulanık ya da temiz olmayan su ile gusül abdesti almak, sonunda ha­yır umulmakla beraber gam ve kedere, hastalığa, sıkıntıya, borca işarettir.

İslami-Diyanet Rüya Alimlerine Göre: Gusül Abdesti Almak

İbn-i Şirin’e göre rüyada gusül abdesti almak:Denizde ya da nehirde gusül aldığını görmek rüya sahibinin Allah’tan korktuğuna ve inançlı biri olduğuna, bir rivayete göre ise gamdan, keder­den sıkıntıdan kurtulmaya delalet eder. Temiz ve saf su ile gusül aldığını gören üzüntüde ise bundan kurtulur, borçlu ise borcunu öder, hasta ise iyi­leşir. Allah’ın rahmeti ve iyiliği ile affedililir. Güven, emniyet ve selamete erişir. Ahirette işleri yolunda, hayır ve hasenatta bulunur.”

Mağribli Cabiri’ye göre gusül abdesti aldığını görmek:Gusül dinde temizliğe, takvaca yüsekliğe, bir rivayete göre ise şerefin, saygınlığın ve haklı şöh­retin artmasına delalet eder. Bayram için gusledildiğini görmek genişliğe, sevince, bekar olan için evlenmeye, fakir için refaha işarettir.
Câbir’ül – Mağribî demiştir ki: Gusl dinde nezafete ve verâ’ ve takvâya bir kavle göre şeref ve itibarın ve şöh- ret-i hasenenin artmasına delâlet eyler.

Nabluslu Abdulgani’ye göre gusül almak:Temiz su ile cenabetten kurtulmak ya da cuma namazına gitmek için guslettiğini gör­mek, günahlardan tövbe etmeye anne ve babasına, arkadaş ve dostları­na iyilik hususunda gerekli olan şeyleri işlemeye delalet eder. Kışın soğuk su ile gusledildiğini görmek üzüntü, keder ve hastalığa işarettir. Yazın soğuk su ile gusletmek ise tam bunun aksidir. Kışın sıcak su ile gusül aldığını görmek kazanca, yararlılığa, hastalık­tan şifa bulmaya; yazın sıcak su ile gusletmek bunun aksine delalet eder.
Abdülgani’ül – Nablusî demiştir ki: Temiz su ile cü- nûbden veyahut cum’a için gusl ettiğini görmek günah­lardan tevbeye, valideynîne ve ashabına iyilik hususun­da vâcib olan işleri işlemeğe delâlet eder. Kış zamanında ve soğuk su ile gusl ettiğini görmek gam, keder ve hastalığa işarettir. Yaz gününde soğuk su ile gusl bunun aksi­dir. Kışın sıcak su ile gusl görmek kazanca, istifadeye, em­razdan şifaya, yazın sıcak su ile gusl bunun aksine delâ­let eyler.

İbn-i Kesir’e gore ruyada gusul almak:Meçhul (ta­nınmayan) bir kadının guslettiğini görmek yağmur yağmasına, ellerini kil (bir çeşit toprak) ile yıkamak bir kimse ile aralarındaki düşmanlığın orta­dan kalkmasına, korkudan kurtulmasına, birinden beklediiği bir şeye ka­vuşmasına, günahkârsa töve etmesine; kir, sabun ve benzeri herhengi bir şey ile yıkandığını görmek dine girmesine, gam ve kederinin dağılmasına; ellerini yıkamak umduğuna kavuşamamasına; çamaşır yıkamak dindarlı­ğına, borcunu ödemeye, gizli şeylerin ortaya çıkmasına işaret eder.”
İbn-i Kesir demiştir ki: Meçhul bir kadının gusl et­tiğini görmek yağmur yağmağa, ellerini kil ile yıkamak bir kimse ise aralarındaki husumetin zevaline, havftan necata, bir insandan beklediği şeye vasıl olmağa, günah­kâr ise tevbeye, kil ve sabun ve emsali ile yıkandığını görmek kaza-i deyne, zeval-i gama, ellerini yıkamak ümit eylediklerinden ye’se, çamaşır yıkamak salâh-ı deyne, bor­cunu tesviyeye, gizli şeylerin zuhûruna delâlet eder.

İbn-i Şirin demiştir ki: denizde veyahut nehirde gusl eylediğini görmek sahib-i rüyanın Allahtan korktuğuna ve diyanet sahibi olduğuna ve bir kavle göre gam ve ke­derden ve sıkıntıdan kurtulmağa delâlet eder. Temiz ve saf su ile gusl ettiğini gören gamda ise bundan kurtulur, medyun ise borcunu verir, hasta ise şifayâb olur. Mağfi­ret ile mazhar-ı gufran ve rahmet olur. Emn ve eman ve selâmete erişir. Ahirette işleri yolunda ve hayır ve hase­natta bulunur. Bulanık veya temiz olmayan su ile gusl etmek sonunda hayır me’mul olmakla beraber ham ve ke­dere, hastalığa, sıkıntıya, borca işarettir.

Cünûb olup gusl caiz olan bir şeyle gusl ettiğini gör­mek işlerinin kolay olmasına, gam ve kederden kurtul­mağa delâlet eder.Gusl caiz olmayan şeyle cenabetten gusl eylediğini görmek bunun zıddiyle tâbir olunur. Cünûb olup gusl edecek su bulamadığını görmek dünya ve âhi- rette güçlüğe işarettir. Cum’a ve bayramlar için gusl et­tiğini gören bâlâda gusl tâbirinde beyan olunan şeylerle beraber âhirette derecat-ı âliyeye mazhar olur. Yıkanıp elbisesini giydiğini görmek gam ve kederden halâsa, her türlü belâ ve marazdan selâmete —eğer elbise yeni ise da­ha kuvvetli olarak— delâlet eder.

Birini yıkadığını görmek onu tezkiye eylemektir. Kendini birinin yıkadığını görmek onun kendi hakkında hüsn-i şahadetine işarettir. Yıkanması caiz olmayan bir şeyi görmek hakikatte eğri olan bir şeyi doğru zannet­meğe delildir.

  1. Bayram için gusl eylediğini görmek ferah ve sürura, bekâr için tezevvüce, fakir için feraha işarettir.
  2. Küsûf için gusl ettiğini görmek bir emr-i müşküle düş­meğe, şems ve kamerin delâlet eylediği zevattan yâni sul­tan ve vüzeradan bir gam ve hüzne uğramağa,
  3. cenaze yı­kadığını veya yıkanıldığını görmek erbab-ı gafletin musa- habet ve refakatinden kurtulmağa,
  4. rüyada gusl edildiği görülen kâfir ise İslâmma, mecnun ise ifakatine, ihrama girmek veya Mekke’ye duhûl için gusl eylediğini görmek ferah ve sürûra, gaiblerle içtimaa, kaza-i deyne,
  5. remi ehcar yâni Hacda şeytan taşlamak için iğtisal düşmana galebe­ye,
  6. tavaf için iğtisal taleb-i rızkda veya ekâbir-i mülûkun hizmetinde çalışmağa,
  7. gusl ettiğini ve yeni elbise giydi­ğini görmek, sahib-i rüya hasta ise şifaya, medyun ise ödemeğe,
  8. mahbus ise halâsa, gamda ise kurtulmağa,
  9. Hac et­memiş ise Hacca, fakir ise zengin olmağa tüccar ve esnaf ise ticaret ve kisbin çoğalmasına,
  10. ma’zûl ise nasb ve tâyi­ne delâlet eder.

Gusl edip elbise giymediğini gören gamdan kurtulur, vucudü sıhhat bulur. Guslden sonra yırtık elbise giydiği­ni gören gamdan kurtulur ise de fakir düşer. Guslü ta­mam ettiğini görmek matlûbunun tamamen husûlüne, guslü itmam edememek ise matlûbunun adem-i husûlüne işarettir. Gusl için bir havuza, banyoya ve emsali bir şeye gir­diğini gören bekâr ise izdivaç eder. Bir kaptan abdest al­dığını ve gusl ettiğini gören mesruk malını tekrar bulur.


Bu Duaları Kaçırmayın!


BİZİ TAKİP EDİN RÜYANIZI ÜCRETSİZ YORUMLAYALIM: Bizi sosyal medyada takip etmek isterseniz FACEBOOK sayfamız, YOUTUBE kanalımız, ve PINTEREST sayfamıza abone olup bizi oradan takip edebilirsiniz. Rüyalarınızı ücretsiz yorumlatmak için YouTube videolarımızın altına yazmanız yeterli.

Yorum yapın